ای ياربنمانظرزلطفت

هوالمحبوب

امروز خانه دل نورو نوا ندارد
جايي که دوست نبود آنجا صفا ندارد
رندان به کشوردل هرجاگرفته منزل
وآن مي رسد زمحفل درخانه جاندارد
شهبازپرشکسته افتاده زاروخسته
ازدست ظلم جغدان يکدم رهاندارد
وآن پيشواي خوبان مرغ هزاردستان
يک سونشسته خاموش شورونوا ندارد
يوسف که پيش حسنش خوبان بها ندارد
ازکيد ومکر اخوان قدروبها ندارد
اي شاه ماه رويان وي قبله نکويان
درياب عاجزي راکو دست وپا ندارد
ازما خطا ولغزش ازتوست عفو بخشش
سلطان به زير دستان جز اين رواندارد
تيردعاي ماراجزلطف تو هدف نيست
گرلطف مي نمايي پيکان خطاندارد

مولای يامولا:انت العظيم واناالحقيروهل يرحم الحقيرالاالعظيم

التماس دعا

ياعلی

/ 1 نظر / 3 بازدید